I Daniel, understood by the books...

“And in the days of these kings the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed”

***DISCLAIMER: APOSTLE JOSHUA TRENT DOES NOT GIVE “PATRIOTIC PROPHECIES”. EVEN THOUGH HE IS AN AMERICAN CITIZEN, BORN IN THE COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA, AS AN APOSTLE OF KING JESUS HE IS AN AMBASSADOR OF THE KINGDOM OF HEAVEN, NOT THE UNITED STATES, NATO, MILITARY-INDUSTRIAL-COMPLEX, FEDERAL RESERVE BANK, IMF, OR ANY OTHER KINGDOM OR ORGANIZATION OF THIS WORLD WHICH ARE COMING TO NOUGHT***

SECOND WARNING DREAM CONCERNING NATION OF LATVIA

MAY 8 2020

It was nighttime in Latvia and I saw several small and medium sized ground-level explosions at multiple locations. I then looked up into the sky in anticipation and foreknowledge of what would happen next. I knew that Russian Air Force planes would soon appear. Sure enough, they appeared and I saw both bombers bombing and paratroopers being dropped from the planes.

I saw Latvian military in a vehicle and on foot combing a field searching for Russian soldiers. 

Many Latvian people came out of their houses and began to assemble and mobilize to fight. 

I myself knew that I would need to fight for about 2 years or so, and then life would return to normal.

SAPNIS PAR LATVIIJU UN KRIEVIJU, 2020.gada 8.maijs.

Bija vakars Latvijā un es redzēju vairākas mazas un vidēja mēra zemes līmeņa eksplodācijas vairākās vietās. 

Tad, es palūkojos augšup debesīs ar nojautu par to kas notiks tālāk.

Es zināju, ka Krievu gaisa spēku lidmašīnas drīz parādīsies. Drīz vien es tās ieraudzīju. No lidmašīnām leca ārā izpletņlēcēji un arī no lidmašīnas tika mestas uz zemes granātbumbas.

Es redzēju Latvijas militāro vienību mašīnās un uz kājām brienot cauri pļavām meklējot Krievu iebrucējus.

Daudzi Latvijas iedzīvotāji māca ārpus mājām un vienojās kopā lai cīnītos pretī.

Es pats zināju, ka man būs jācīnās apmēram 2 gadu garumā, un pēc tam viss atgrieztos normāli.

Сон про Латвию и Россию, 2020 года 8 мая

Был вечер в Латвии и я видел множество маленьких и средних взрывов в различных местах. 

Тогда я посмотрел в небо с предчувствием и осознанием того что будет дальше. Я знал что воздушные силы России скоро появятся. Вскоре я это увидел. Я видел как бомбы вылетали и и парашютисты выпрыгивали из самолетов. Я увидел Латвийскую армию в машинах и на ногах ищущих русских солдатов. Множество латышей выходили из своих домов и готовились к битве. Я сам понимал что мне нужно будет сражать где-то 2 года, и тогда жизнь вернётся в обычный ритм.

VISION CONCERNING THE UNITED STATES OF AMERICA

I SAW INTO THE WHITE HOUSE, APRIL 11, 2020

A hook is being put into the jaw of Trump.

I saw Trump will launch a military attack against nation of Iran.

I saw U.S. Marines boarding and loading onto Amphibious Assault Ships.

I saw Iran will defend with both ballistic and cruise missiles.

I saw U.S. Navy will lose ships.

I saw Corporate Media will attempt to coverup and hide casualties.

WOE UNTO LOS ANGELES AND NEW YORK CITY

January 4, 2020


WOE UNTO you Los Angeles! WOE UNTO you New York City! For if the mighty Miracles that have been performed in you had been performed in Pyongyang or Tehran they would have repented long ago in sackcloth and ashes!

PROPHECY CONCERNING REVIVAL IN USA

On June 23, 2019 while preaching a Gospel Crusade in the nation of México the Word of Jehovah God came to me: NO REVIVAL in the UNITED STATES OF AMERICA  if they attack IRAN.

URGENT WARNING DREAM CONCERNING NATION OF LATVIA

NOVEMBER 19 2018

This weekend the nation of Latvia celebrated 100 years of “Independence”. 4 weeks ago I saw in the spirit down the Timeline a vision of Russian soldiers invading the Baltic nation of Latvia. I was shocked because I’m aware of the hyperbole and propaganda of the mainstream news corporations surrounding the nation of Russia. Typically the OPPOSITE of what they enunciate is the actual truth.

Over the course of the last 3 years I have faithfully, forcefully and aggressively preached the Gospel in the nations of Ukraine, Russia, and Latvia through the dynamic of the Holy Spirit. During 2017 I taught in 12 churches in Latvia and announced the Kingdom of Heaven in the government buildings, public schools, streets and marketplaces and The Lord Jesus worked with me with accompanying Signs and Wonders. 218 people publicly repented of their sins and I Water Baptized approximately 40 of those people in the frigid Baltic Sea. I’ve never felt such a Great Grace upon me for the Harvest in any of the 19 nations where I’ve preached in the last 12 years. Having given this account, I must say that overall I was not well received and Latvia has chosen to reject the Chief Cornerstone and has to a large extent chosen a different pillar with a different capstone.

If Latvia fails to Quickly Understand the Gospel and surrender to King Jesus, exchanging their culture for the Culture of the Kingdom of Heaven, I believe the invasion by a foreign nation, Russia, will move forward as I saw in the timeline of the spirit. 

Having said that, a King Saul(Trump-NATO) cannot save Latvia, I decree this as an Ambassador of Christ. To be clear, I love ALL of the ethnic groups and people of Ukraine, Russia, and Latvia. I make NO alignment or allegiance to any national Flag or Political Spirit as all the kingdoms of this world will melt like wax at the Arrival of the Kingdom of Heaven. The mountains will bow low and the Baltic Sea will roar at the sound of the Name of Jesus Christ, the Alpha and Omega. -With Love, Apostle Joshua Trent

STEIDZAMS PRAVIETOJUMS PRIEKŠ LATVIJAS 2018.gada 19.novembris 

Pirms 4 nedēļām es garā redzeju vīziju, kā krievu armijas tanki ienāk Latvijas Valsts teritorijā. Es biju šokēts, jo es zinu kadu propogandu reiz izplatīja krievu mēdiji Krievijas televizija. Parasti PRETĒJAIS ko viņi sludina televīzijas ziņās ir PATIESĪBA. Pedējo 3 gadu laikā, es esmu apzināti, uzticīgi un merķtiecīgi sludinājis Jēzus Kristus Evaņģēlija Vēsti Ukrainā, Krievijā un Latvijā, vadoties pēc Svētā Gara. 2017.gada laikā, es māciju par Debesu valstību 12 Latvijas draudzēs un pasludināju Debesu Valstību valdības ēkās, publiskās skolās, ielās un tirgus laukumos, un Kungs Jēzus lietoja mani, ar līdzejošām zīmēm un brīnumiem. 218 cilvēki publiski nožēloja savus grēkus, un es kristīju ar udenskristības pagremdi apmeram 40 cilvekus ļoti aukstā Baltijas jurā. Man ir jāatzīst, ka nekur es nebiju jutis pār mani tik lielu Dieva Godibu, kaut gan pedejo 12 gadu laika biju sludinaajis 19 valstis. Lai gan tas ir ievērojami, tomēr ar nožēlu man jāatzīst, ka kopumā es netiku Latvijā labi uzņemts, un Latvija nevēlas pieņemt Jēzu Kristu un dzīvot pēc Viņa likumiem, bet tā vēlas izvēlēties citu ceļu. Ja Latvijai neizdosies ātri saprast Kunga Jēzus evaņģēliju, un to pieņemt un sākt dzīvot pēc tā, pilnībā atsakoties no savas pagāniskās kultūras un pieņemt Jēzu Kristu, kā Vienīgo Patieso Glabēju, Latvija būs ļoti apdraudēta un citas valsts Krievijas ienākšana Latvijas teritorijā ir vairak kā iespējama, tā kā es to redzēju savā sapnī. To pateicis, man nav jābut Karalim Saulam, bet es esmu Jēzus Kristus Apustulis. Es mīlu visas entiskās grupas gan Ukrainu, gan Krieviju, gan Latviju. Es nesadarbojos ne ar kādiem politiskajiem spēkiem, ne šīs pasaules garīgajiem spēkiem, jo visi šie spēki izkusīs kā vasks Debesu Ķēniņa atnākšanas brīdī. Kalni nolieksies zemu un Baltijas jūra pacelsies dzirdot Jēzus Kristus Vārdu, kurš ir Alfa un Omega.

Четыре недели назад я видел в духе русских солдат, в прошлом вторгшихся в прибалтийский народ Латвии. Я был потрясен, потому что я знаю о пропаганде основных новостных корпораций, окружающих Россию. Обычно противоположное тому, что они провозглашают, является реальной истиной. В течение последних трех лет я добросовестно, решительно и агрессивно проповедовал Евангелие в народах Украины, России и Латвии через динамику Святого Духа. В течение 2017 года я преподавал в 12 церквях Латвии и провозлашал Царство Небесное в правительственных зданиях, общественных школах, улицах и торговых площадках, а Господь Иисус работал со мной с сопровождающими знаками и чудесами. 218 человек публично раскаялись в своих грехах, а я крестил около 40 из этих людей в холодном Балтийском море. Я никогда не ощущал такой Великой Милости на мне для Урожая по сравнению с любой из 19 стран, где я проповедовал последние 12 лет. Отдав этот отчет, я должен сказать, что в целом я был не очень хорошо принят, и Латвия выбрала отказ от главного краеугольного камня и в значительной степени выбрала другой столп с другим камнем. Я планирую вернуться к нацию Латвии в 2019 году, чтобы провести масштабные Кампании и Крестовые походы в их 9 городах, чтобы охватить всю Латвию евангельским посланием Креста. Если Латвия не сможет быстро понять Евангелие и сдаться королю Иисусу, обменяв свою культуру на Культуру Царства Небесного, я верю, что вторжение иностранной нации, России, будет двигаться вперед, как я видел. Сказав это, мне не нужен царь Саул, потому что я - посол Христа. Мне нравятся этнические группы и люди Украины, России и Латвии. Я не отношусь ни к какому-либо национальному флагу или политическому духу, поскольку все царства этого мира растают как воск в присутствии Царства Небесного. Горы будут низко поклоняться, и Балтийское море будет реветь под звуком имени Иисуса Христа, Альфы и Омеги.

BILL GATES WARNING DREAM October 3, 2014

King Jesus began to speak to Apostle Joshua Trent about the Religion of Medical Science and Technology while he was preaching the Gospel in the nation of Northern Ireland in the beginning of October 2014. The first night he arrived, Friday October 3, 2014 Apostle Joshua had a dream from the Holy Spirit. Here it is:

I dreamt that I walked into the sanctuary of an old church. Upon entering I observed the wooden pews and pulpit, and a door to the left of the pulpit. I then saw Bill Gates enter through that door and walk into the sanctuary along with several other men. Immediately my spirit was antagonistic towards Bill Gates, I knew he was not supposed to be there and I flew towards him while releasing an extremely loud high pitched sound out of mouth. I then clapped my hands together and immediately Bill Gates turned and fled together with the men back through the door he came through. End of dream.

Now before I give you the interpretation of the message of the Dream, first read the following excerpt of my Apostolic Forecast of things to come in the United States:

“An imminent showdown is on the horizon, characterized by public clashes between Apostles and occult Doctors, Philanthropists, and Scientists. Just as John Alexander Dowie had over 100 arrest warrants issued against him by the government of the United States for the crime of Healing the sick, a generation of young apostles will refuse to be intimidated or coerced by the princes and tyrants of this world. 

Remarkable demonstrations of the Holy Spirit that embarrass the Religion of Medical Science will take place. Public spectacles of Deliverance and Miracles will go viral as the wisdom and philosophies of this world are utterly disgraced and brought to nothing. 

Scholars and academia will be seen repenting and be Water Baptized. Even many Roman Catholic “priests” and Jewish “rabbis” will abandon their cults to be Baptized in the name of Jesus Christ. 

Ephesus-like riots and protests will break out in some cities as these young Apostles release ecological and meteorological Signs and Wonders.

False Brethren will also reveal themselves as they’ve been bewitched by the kabbalistic philosophies of Dispensationalism, Jewish Universalism-Zionism, and Ecumenism. They will continue to claim the name of Christ yet will yield to the spirit of this age under the guise of “honor”. Some will even gladly betray their brothers and sisters in Christ who refuse to be vaccinated. All of this will be done under the guise of “honor” and an out-of-context misinterpretation of Romans 13.

As the great Dietrich Bonhoeffer himself experienced, many churches will disassociate themselves from these young Apostles. It will be a lonely road.

Eventually the exploits of these young Apostles will form an existential threat matrix against the Pharmaceutical Drug Cartels and their surrogates in the FDA, CDC, DEA, NIH, and HHS. Many will be arrested under the Patriot Act and the NDAA. The acceleration of persecution will lead to an increase of overt angelic activity and just like in Acts 12 some Apostles will be killed, while others are supernaturally released from DOJ & DOD black sites and military bases.”

Now I shall answer some key questions and put this forecast into perspective:

Before the Dream in 2014 I did not know much about Bill Gates other than that he was the world’s richest man and the cofounder of Microsoft. Soon after the dream, information was presented to me that Bill Gates was involved with vaccines and that his father was on the board of Planned Parenthood. I watched his Ted Talk where he stated that the earth is overcrowded and needs to be depopulated, he surmised that the population could be decreased by ten percent through vaccinations. I further learned that he funds several bioweapons research laboratories, one of which is in Sierra Leone where the mysterious Ebola Virus outbreak occurred. The man has his hand in some very wicked activities. His colleague and Microsoft cofounder, Paul Allen, founded a company involved in Artificial Intelligence and Transhumanism. Artificial intelligence and Transhumanism are both occult initiatives.

The Dream indicates that the Church would be infiltrated by vain philosophies of the likes of men such as Bill Gates, Paul Allen, and others who subscribe to occult Knowledge. The word occult means hidden or secret. Occult societies and organizations refer to this secret Knowledge as the Seven Sacred Sciences. -Excerpt taken from article “Apostles vs. The Religion of Medical Science”

image126

You shall break them with a rod of iron.